Politika zaštite osobnih podataka

1. UVOD

Mi u društvu Frodx d.o.o., Celovška cesta 280, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: „Frodx” ili „voditelj obrade”) svjesni smo odgovornosti za postupanje s osobnim podacima svojih klijenata, potencijalnih klijenata, posjetitelja mrežnih mjesta Frodx te svih pojedinaca koji nam prilikom kontakta otkrivaju svoje osobne podatke (u daljnjem tekstu: „korisnici”), stoga donosimo ovu Politiku zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: „Politika”) kojom svoje korisnike na pregledan, razumljiv i jednostavan način upoznajemo sa svrhama, pravnim temeljem obrade njihovih osobnih podataka i pravima u vezi s obradom, koje su im osigurane Zakonom o zaštititi osobnih podataka (ZVOP-2) i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka”).

Pojmovi kao što su „voditelj obrade”, „obrada”, „ograničenje obrade”, „izvršitelj obrade”, „oblikovanje profila”, „pseudomizacija”, „treća osoba” i „društvo”, koji su upotrijebljeni u ovoj Politici, imaju značenje koje je definirano Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Politika uređuje sljedeća područja:

 • kontakt informacije voditelja obrade i kontakt ovlaštene osobe za zaštitu podataka,
 • svrhe i pravne temelje za obradu različitih vrsta osobnih podataka korisnika, uključujući profiliranje osobnih podataka korisnika,
 • korisnike osobnih podataka, ugovornu obradu i slanje podataka u treće zemlje,
 • vrijeme čuvanja pojedinačnih vrsta osobnih podataka,
 • brigu o zaštiti osobnih podataka,
 • prava korisnika u vezi sa zaštitom osobnih podataka,
 • postupak ostvarivanja prava korisnika u vezi sa zaštitom osobnih podataka,
 • pravo na ulaganje prigovora u vezi s obradom osobnih podataka.
2. Podaci o voditelju obrade i osobi ovlaštenoj za zaštitu podataka

Voditelj obrade osobnih podataka korisnika je društvo Frodx Hrvatska d.o.o., Trokut XV 1/B, 10000 Zagreb. U društvu Frodx imenovana je ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka, koja je dostupna na e-adresi dpo@frodx.com.

3. Osobni podaci

Osobni podatak je informacija koja vas identificira kao određenog pojedinca ili pojedinca kojemu se može utvrditi identitet. Korisniku se može utvrditi identitet kada se može izravno ili neizravno utvrditi, posebno navođenjem identifikatora kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili navođenjem jednoga ili više čimbenika koji su karakteristični za korisnikov fizički, fiziološki, genetski, duševni, gospodarski, kulturni ili društveni identitet. Voditelj obrade u skladu sa svrhama utvrđenima u nastavku Politike prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • osnovne podatke o korisniku (ime i prezime, naziv, radno mjesto i drugi podaci o poslodavcu),
 • kontakt podatke i podatke o komunikaciji korisnika s voditeljem obrade (e-adresa (e-mail), telefonski broj, datum, sat i sadržaj poštanske ili e-mail komunikacije, datum, sat i trajanje telefonskih poziva),
 • podatke o sudjelovanju na događajima koje organizira Frodx (podatak o događaju na kojem ste sudjelovali, mjesto i datum događaja),
 • kanal i kampanju – način privlačenja korisnika, odnosno izvor putem kojega je korisnik stupio u kontakt s voditeljem obrade (mrežna stranica i reklamna kampanja, odnosno akcija),
 • podatke o korisnikovoj uporabi mrežnog mjesta voditelja obrade (datumi i sati posjeta mrežnom mjestu, posjećene stranice odnosno URL-i, vrijeme zadržavanja na određenoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupan broj posjeta mrežnom mjestu, postavke unesene na mrežnom mjestu) te podaci o uporabi primljenih poruka (e-pošta, SMS) voditelja obrade,
 • podatke iz dragovoljno ispunjenih obrazaca od strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igara,
 • druge podatke koje korisnik dragovoljno pošalje voditelju obrade prilikom slanja zahtjeva za određene usluge koje zahtijevaju te podatke.

Voditelj obrade ne prikuplja i ne obrađuje korisnikove osobne podatke, osim kada mu to omogući, odnosno pošalje svoju privolu, tj. prilikom naručivanja proizvoda ili usluga, kada se pretplati na primanje e-novosti, sudjeluje u nagradnoj igri itd., kada za prikupljanje osobnih podataka postoji zakonski temelj, kada je obrada potrebna za izvršavanje ugovornih obveza ili kada je obrada potrebna zbog zakonitih interesa koje želi ostvariti voditelj obrade (u daljnjem tekstu: „zakoniti interes”).

4. Temelji i svrhe obrade

Frodx će obrađivati vaše osobne podatke za jednu od svrha navedenih u nastavku na temelju sljedećih pravnih temelja:

 • vaše suglasnosti, odnosno privole,
 • radi ispunjavanja zakonskih obveza voditelja obrade,
 • na temelju zakonitog interesa,
 • radi ispunjavanja ugovorne obveze.

Vaše osobne podatke Frodx će obrađivati samo u svrhe za koje ih je pribavio i neće ih obrađivati u svrhe koje nisu spojive sa svrhama za koje su prikupljeni. Frodx od korisnika prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za ostvarivanje pojedinačne svrhe.

Obrada radi ispunjavanja ugovornih obveza

U određenim slučajevima obrada osobnih podataka nužna je za ispunjavanje ugovornih obveza voditelja obrade. U slučaju da mu korisnik ne pruži potrebne podatke voditelj obrade s korisnikom ne može sklopiti ugovor, odnosno izvršiti uslugu.

Voditelj obrade obrađivat će vaše osobne podatke radi ispunjavanja ugovornih obveza za sljedeće svrhe:

 • ugovorno definiranje poslovne suradnje,
 • izvođenje aktivnosti utvrđene ugovorom o suradnji (savjetovanje, priprema marketinških i prodajnih strategija, provođenje marketinških i prodajnih kampanja, informatizacija procesa),
 • komunikacija s izvođačima i drugim kontaktnim osobama klijenta u svrhu izvođenja aktivnosti utvrđene ugovorom o suradnji,
 • prijava korisnika na događaj koji organizira Frodx, uključujući dodjelu certifikata, potvrda i licenci sudionicima događaja.

Obrada na temelju suglasnosti odnosno privole

Frodx će na temelju vaše pisane suglasnosti obrađivati vaše osobne podatke za sljedeće svrhe:

 • za slanje e-poruka (e-maila) radi obavještavanja o edukacijama, novostima (u standardima i publikacijama), uslugama, kao i događajima kod voditelja obrade ili trećih osoba,
 • za kontaktiranje telefonom u svrhu prezentacije stručnih sistemskih rješenja korisniku ili poslodavcu (po dogovoru i na njihovoj adresi),
 • za objavu u stručnim medijima i na mrežnim stranicama s osnovnom svrhom promoviranja korisnika i njegovog poslodavca (licencirani projektant, licencirani izvođač …),
 • za praćenje čitanja poslanih e-poruka, i to koju e-poruku ste otvorili, odnosno niste otvorili, koje poveznice ste otvorili, odnosno kliknuli (koje sadržaje ste pročitali odnosno pregledali), koliko ste vremena čitali ili pregledavali pojedinačni sadržaj,
 • za segmentiranje korisnika na temelju činjenica iz prethodne alineje i nastavak slanja prilagođenih (individualiziranih) e-poruka, što znači da različiti korisnici mogu primati e-poruke s različitim sadržajem u svrhu boljeg (relevantnijeg) obavještavanja i ostvarivanja višeg stupnja odaziva na poslane e-poruke,
 • u svrhu analize životnog puta korisnika na mrežnoj stranici: od kuda je korisnik stigao na mrežno mjesto (izvor prometa), za praćenje zadržavanja na mrežnoj stranici, koje mrežne stranice je posjetio, koje sadržaje je preuzeo odnosno pregledao,
 • za segmentiranje korisnika na temelju činjenica iz prethodne alineje i daljnje slanje prilagođenih (individualiziranih) poruka putem višekanalne komunikacije, što znači da različiti korisnici mogu primati poruke s različitim sadržajem u svrhu boljeg (relevantnijeg) obavještavanja pojedinaca i ostvarivanja višeg stupnja angažiranja korisnika,
 • za sve druge svrhe za koje se specifično slažete prilikom suradnje s voditeljem obrade.

U svim slučajevima kada date privolu za obradu svojih osobnih podataka, tu privolu možete u svakom trenutku povući putem e-adrese dpo@frodx.com. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina opoziva.

Obrada je potrebna za ispunjenje zakonskih obveza društva Frodx

Vaše osobne podatke obrađujemo i kada to od nas zahtijeva zakon. Primjer svrhe takve obrade jest obrada vaših osobnih podataka za potrebe sudskih ili upravnih postupaka.

Obrada na temelju zakonitog interesa koji Frodx nastoji ostvariti

Voditelj obrade može obrađivati podatke i na temelju zakonitog interesa, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode korisnika na kojega se odnose osobni podaci koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. U slučaju uporabe zakonitog interesa voditelj obrade uvijek izvrši procjenu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

U određenim slučajevima Frodx će za daljnju obradu vaših osobnih podataka na temelju zakonitog interesa, prikupljenih na temelju jednog od gore navedenih pravnih temelja (privola, ugovor), prihvatiti određene zaštitne mehanizme za zaštitu vaših osobnih podataka, kao što su pseudomizacija, šifriranje, obrada u agregiranom obliku ili/i brisanje određenih vrsta osobnih podataka.

Frodx će na temelju zakonitog interesa obrađivati vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Marketinške, poslovne i druge tehničke analize, na primjer analiziranje i utvrđivanje iz kojih organizacija stižu sudionici događaja i kakve funkcije zauzimaju u tim organizacijama, za vođenje evidencija, na koliko i na kojim događajima je sudionik sudjelovao, za vođenje evidencija u vezi s dodijeljenim potvrdama, certifikatima i licencama sudionika događaja.
 • Sprječavanje zlouporaba, osiguravanje zaštite, ostvarivanje zahtjeva ili obranu od zahtjeva u upravnim i sudskim postupcima. Voditelj obrade u slučaju sumnje na zlouporabu tako može u primjerenom i razmjernom opsegu obrađivati vaše osobne podatke u svrhu identifikacije i sprječavanja eventualnih prijevara ili zlouporaba te, ako je to prikladno, može te podatke proslijediti i policiji, državnom odvjetništvu ili drugim nadležnim tijelima.
 • Direktni marketing, uključujući oblikovanje profila korisnika, na temelju prethodno zakonito pribavljenih osobnih podataka. Na navedenu uporabu u svakom trenutku možete staviti prigovor u skladu s poglavljem Pravo na prigovor na ovu Politiku.
5. Primatelji osobnih podataka, ugovorna obrada i slanje podataka u treće zemlje (države koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora)

Vašim osobnim podacima smiju pristupati samo zaposlenici u društvu Frodx i izvršitelji obrade osobnih podataka koji su za to izravno ovlašteni.

Frodx vaše osobne podatke nikada neće prosljeđivati neovlaštenim trećim osobama.

Frodx može povjeriti pojedinačnu obradu osobnih podataka ugovornom izvršitelju obrade podataka na temelju ugovora o ugovornoj obradi. Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati ​​povjerljive podatke isključivo u ime voditelja obrade, u granicama svojih ovlasti, koje su navedene u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu, te u skladu sa svrhom definiranom ovom politikom privatnosti.

Ugovorni izvršitelji obrade s kojima tvrtka surađuje prvenstveno su:

 • računovodstveni servisi i ostali pružatelji pravnog i poslovnog savjetovanja;
 • održavatelji infrastrukture (zaštitarske usluge);
 • održavatelji informacijskih sustava;
 • pružatelji usluga e-pošte i pružatelji računalnih programa (softvera), usluge u oblaku (npr. Microsoft, Google. Hubspot, SAP, Amazon, ZOOM, OpenAI);
 • pružatelji usluga društvenih mreža i online oglašavanja (Google, Facebook, Instagram, itd.)

U svrhu boljeg nadzora i kontrole nad ugovornim izvršiteljima obrade te reguliranja međusobnih ugovornih odnosa, tvrtka vodi listu ugovornih izvršitelja obrade, na kojoj su navedeni svi konkretni ugovorni izvršitelji obrade s kojima tvrtka surađuje.

Tvrtka ni pod kojim uvjetima neće ustupati osobne podatke pojedinca neovlaštenim trećim stranama. Ugovorni izvršitelji obrade smiju obrađivati ​​osobne podatke samo u okviru uputa tvrtke i ne smiju koristiti osobne podatke ni u koje druge svrhe.

Kao voditelj obrade, tvrtka i njezini zaposlenici neće iznositi osobne podatke u treće zemlje (izvan zemalja članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Islanda, Norveške i Lihtenštajna) i u međunarodne organizacije, osim u SAD, pri čemu su odnosi s ugovornim izvršiteljima obrade iz SAD-a regulirani na temelju standardnih ugovornih klauzula (standardni ugovori koje je usvojila Europska komisija) i/ili obvezujućih poslovnih pravila (koje je usvojila Europska komisija) i/ili obvezujućih poslovnih pravila (koje je prihvatila tvrtka i koja odobravaju nadzorna tijela u EU).

6. Vrijeme čuvanja osobnih podataka

Voditelj obrade osobne podatke neće obrađivati dulje nego što je potrebno za ostvarivanje svrha za koje su osobni podaci prikupljeni i dalje obrađeni.

Osobne podatke koje Frodx obrađuje radi izvršenja ugovora čuva na razdoblje koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon njegova prestanka, osim u slučajevima kada između vas i voditelja obrade dođe do spora u vezi s ugovorom. U tom slučaju Frodx čuva podatke još 5 godina nakon pravomoćnosti sudske ili arbitražne odluke ili namire ili, ako sudskog spora nije bilo, 5 godina od dana mirnog rješavanja spora.

Osobne podatke koje Frodx obrađuje na temelju zakona, Frodx čuva tijekom razdoblja propisanog zakonom.

Osobne podatke koje voditelj obrade obrađuje na temelju vaše osobne privole ili zakonitog interesa, Frodx će čuvati trajno, do povlačenja vaše privole, odnosno do zahtjeva za prekidom obrade. Frodx će takve podatke izbrisati prije povlačenja samo u slučaju da je svrha obrade osobnih podataka već ostvarena ili ako tako određuje zakon.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, Frodx će vaše osobne podatke učinkovito i trajno izbrisati ili anonimizirati, tako da se više neće moći povezati s vama.

7. Briga o zaštiti osobnih podataka

Frodx ima obvezu štititi vaše osobne podatke. Neovlašten pristup podacima, njihovu uporabu i otkrivanje sprječava sljedećim mjerama:

 • podaci se čuvaju prostorom, opremom i sistemskim softverom, uključujući ulazno-izlazne jedinice,
 • podaci se čuvaju aplikacijskim softverom kojim se obrađuju osobni podaci,
 • Frodx sprječava neovlašten pristup osobnim podacima prilikom njihova prijenosa, uključujući prijenos telekomunikacijskim sredstvima i mrežama,
 • Frodx osigurava učinkovit način blokiranja, uništavanja, brisanja ili anonimiziranja osobnih podataka kada prestane svrha za koju su prikupljeni,
 • Frodx omogućuje kasnije utvrđivanje kada su pojedinačni podaci uneseni u sustav pohrane osobnih podataka, upotrijebljeni, poslani ili na neki drugi način obrađeni i tko je to učinio.

Neovlašten pristup podacima, njihovu uporabu i otkrivanje Frodx sprječava sljedećim sigurnosnim tehnologijama i postupcima:

 • kontrolom fizičkog pristupa,
 • zaključavanjem prostorija, ormara, računala,
 • čuvanjem medija s osobnim podacima u štićenim prostorijama,
 • sprječavanjem uvida u osobne podatke od strane osoba koje održavaju prostorije, klijenata i drugih posjetitelja prostorija ugovornog izvršitelja obrade,
 • sprječavanjem uporabe lozinki od strane osoba kojima lozinka nije bila neposredno dodijeljena, odnosno u druge svrhe nego što je definirano,
 • ograničavanjem iznošenja podataka od strane zaposlenika,
 • kontroliranjem kopija i iznošenja podataka,
 • ograničenim, evidentiranim i zaštićenim prijenosom podataka putem telekomunikacijskih mreža,
 • oduzimanjem podataka osobama kojima prestane ugovor kod ugovornog izvršitelja obrade,
 • strogim odvajanjem od podataka eventualnih drugih voditelja obrade.
8. Prava korisnika u vezi sa zaštitom osobnih podataka

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Frodx vam jamči sljedeća prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka, koja su detaljnije navedena u nastavku Politike:

 • pravo na pristup podacima,
 • pravo na ispravak,
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav”),
 • pravo na ograničenje obrade,
 • pravo na prenosivost podataka,
 • pravo na prigovor.

Pravo na pristup podacima

Od Frodxa imate pravo dobiti potvrdu obrađuje li Frodx vaše osobne podatke i, kada je to tako, imate pravo dobiti pristup svojim osobnim podacima i sljedećim informacijama u vezi s obradom osobnih podataka:

 • svrsi obrade,
 • vrsti osobnih podataka,
 • korisnicima ili kategorijama korisnika kojima su ili će biti otkriveni vaši osobni podaci, posebno korisnicima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama,
 • kada je moguće, predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, mjerilima koja se primjenjuju za utvrđivanje tog razdoblja,
 • postojanju prava da se od voditelja obrade zahtijeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka u vezi s korisnikom na kojega se odnose osobni podaci, ili postojanju prava na prigovor na takvu obradu,
 • pravu na ulaganje prigovora kod nadzornog tijela,
 • kada osobni podaci nisu prikupljeni od korisnika, svim dostupnim informacijama u vezi s njihovim izvorom,
 • postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući oblikovanje profila te smislene informacije o razlozima za to, kao i značenju i previđenim posljedicama takve obrade za korisnika.

Na temelju vašeg zahtjeva, Frodx će vam osigurati jednu besplatnu kopiju vaših osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije podataka, koje eventualno možete zatražiti, Frodx će vam zaračunati razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove.

Pravo na ispravak

Od društva Frodx imate pravo zahtijevati da bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke povezane s vama. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući dostavljanje dopunske izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Od društva Frodx imate pravo zahtijevati da bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke povezane s vama, a Frodx mora vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja izbrisati u sljedećim slučajevima:

 • kada osobni podati više nisu potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni,
 • kadar opozovete privolu koja je temelj za obradu vaših osobnih podataka, a za obradu ne postoji nijedan drugi zakonski temelj,
 • kada stavite prigovor na obradu na temelju zakonitog interesa voditelja obrade, a za njihovu obradu ne postoje nikakvi prevladavajući zakoniti razlozi,
 • kada stavite prigovor na obradu za potrebe direktnog marketinga,
 • kada osobne podatke treba izbrisati za ispunjenje pravne obveze u skladu s pravom EU-a ili slovenskim pravnim poretkom.

Kada Frodx u skladu s Politikom objavi vaše osobne podatke, primijenit će razumne mjere, uključujući tehničke, da voditelje obrade koji obrađuju vaše osobne podatke, obavijesti da korisnik na kojega se odnose osobni podaci od njih zahtijeva da izbrišu eventualne poveznice do tih osobnih podataka ili njihove kopije.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati da Frodx ograniči obradu vaših osobnih podataka kada vrijedi jedan od sljedećih slučajeva:

 • kada ulažete prigovor na točnost podataka, i to za razdoblje koje voditelju obrade omogućuje provjeriti točnost vaših osobnih podataka,
 • kada je obrada nezakonita i vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga zahtijevate ograničenje njihove uporabe,
 • kada osobni podaci više nisu potrebni društvu Frodx u svrhu obrade, nego su vama potrebni za ostvarenje, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva,
 • kada ste podnijeli prigovor u vezi s obradom, dok se ne provjeri prevladavaju li zakoniti razlozi voditelja obrade nad vašim razlozima.

Pravo na prenosivost podataka 

Svoje osobne podatke, koje je posjedovao Frodx, imate pravo dobiti u strukturiranom, opće upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i proslijediti ih drugom voditelju obrade, a Frodx, kojemu su osigurani osobni podaci, pritom vas ne smije ometati:

 • kada se obrada temelji na vašoj privoli ili ugovoru i
 • kada se obrada provodi automatiziranim sredstvima.

Pravo na prigovor

Na temelju razloga povezanih s vašim posebnim položajem, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako se ona temelji na zakonitim interesima koje želi ostvariti Frodx ili treća osoba. Frodx će prestati obrađivati osobne podatke, osim ako ne dokaže nužne razloge za obradu, koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama ili radi ostvarenja, provođenja ili obrane pravnih zahtjeva. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhe direktnog marketinga, imate pravo da u svakom trenutku stavite prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svrhe takvog marketinga, uključujući profiliranje ako je povezano s takvim direktnim marketingom. Ako se direktni marketing temelji na privoli, pravo na prigovor se može provesti opozivom dane osobne privole.

9. Postupak ostvarenja prava

Sve gore navedene zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima možete uputiti pisanim putem voditelju obrade na e-mail adresu: dpo@frodx.com ili poštom na Frodx d.o.o., Celovška cesta 280, 1000 Ljubljana. Ako zahtjev u skladu s gornjim stavkom dostavite elektroničkim putem, informacije ćete, ako to bude moguće, također primiti elektroničkim putem, osim u slučaju da zatražite nešto drugo.

Voditelj obrade za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja vaših prava u vezi s osobnim podacima može od vas zahtijevati dodatne podatke koji su potrebni za potvrđivanjem vašeg identiteta, a poduzimanje mjera u skladu s ovim poglavljem može odbiti samo u slučaju da dokaže da vas ne može pouzdano identificirati.

Voditelj obrade će na zahtjev kojim ostvarujete svoja prava u vezi s svojim osobnim podacima odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja i to najkasnije u roku mjesec dana od primitka zahtjeva. Frodx može produljiti rok za ostvarenje prava za najviše dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Ako Frodx produlji rok, o svakom takvom produljenju obavijestit će vas u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva uz navođenje razloga kašnjenja.

Ako su vaši zahtjevi u skladu s ovim poglavljem očito neutemeljeni ili pretjerani, pogotovo kada se ponavljaju, Frodx može:

 • naplatiti razumnu naknadu, pri čemu uzima u obzir administrativne troškove slanja informacija ili poruka ili provođenja zatražene mjere,
 • odbije poduzimanje mjera u vezi sa zahtjevom.
10. Pravo na ulaganje prigovora u vezi s obradom osobnih podataka

Eventualni prigovor u vezi s obradom vaših osobnih podataka možete poslati na e-adresu dpo@frodx.com ili poštom na adresu Frodx d.o.o., Celovška cesta 280, 1000 Ljubljana.

Imate pravo uložiti prigovor i neposredno kod povjerenika za informiranje ako smatrate da se obradom vaših osobnih podataka krše slovenski propisi ili propisi EU u području zaštite osobnih podataka.

11. Valjanost Politike

Politika stupa na snagu dana 20. 6. 2024. i u svakom trenutku može se izmijeniti ili dopuniti.

 

* Podaci na portalu osvježavaju se s odgodom do 4 sata